Divizioni për Prokurim Publik

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Detyrat dhe pёrgjegjësitё e Divizionit tё Prokurimit për Prokurim Publik janё:
1.1. Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të ministrisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
1.2. Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
1.3. Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
1.4. Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.

Udhëheqësi i Divizionit

Shefkinaze Vlasaliu

e-mail: shefkinaze.vllasaliu@rks-gov.net