Divizioni për Komunikim me Publikun

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim me Publikun janë:
1.1. Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të ministrisë;
1.3. Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera mediale;
1.4. Mirëmban ueb faqen zyrtare të ministrisë;
1.5. Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.

Udhëheqësi i Divizionit

Lorik Pustina

e-mail: lorik.pustina@rks-gov.net
tel: +383 (0) 38 200 17 009

Zyrtare për qasje në dokumente publike

Sabrie Grainca

e-mail: sabrie.grainca@rks-gov.net
tel: +383 (0) 38 200 17 035