Divizioni për hartimin dhe përditësimin e regjistrit të diasporës dhe mërgatës

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Hartimin dhe Përditësimin e Regjistrit të Diasporës dhe Mërgatës janë:
1.1. Përgatit planet dhe dokumentacionin e nevojshëm për hartimin e Regjistrit të Diasporës dhe Mërgatës;
1.2. Bënë përditësimin e Regjistrit Diasporës dhe Mërgatës.

Udhëheqësi i Divizionit

Ramadan Mramori

e-mail: ramadan.mramori@rks-gov.net