Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit janë:
1.1. Ofron ndihmë në hartimin e legjislacionit dhe siguron pajtueshmërinë me ligjin e aplikueshëm në Kosovë;
1.2. Ofron ndihmë për strukturat organizative të ministrisë në identifikimin e çështjeve që duhet normuar;
1.3. Ofron këshilla dhe rekomandime ligjore të kërkuara, nga fushëveprimi i ministrisë;
1.4. Siguron harmonizimin e legjislacionit të ministrisë me acquis communautaire dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë.

Udhëheqësi i Divizionit

e-mail: @rks-gov.net