Divizioni i Teknologjisë Informative dhe i Shërbimeve të Logjistikës

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Teknologji Informative dhe Shërbime të Logjistikës janë:
1.1. Ofron ndihmë logjistike për takimet e personelit të ministrisë;
1.2. Siguron mbështetje në fushën e tekonologjisë informative;
1.3. Menaxhon inventarin dhe depot e ministrisë;
1.4. Koordinon kërkesat dhe nevojat e ministrisë për mallra dhe pajisje të zyrës për punë;
1.5. Menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e ministrisë;
1.6. Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të ministrisë.

Udhëheqësi i Divizionit

Ardian Selishta

e-mail: ardian.selishta@rks-gov.net